Contemporary Success Goals : ArtBangkok : ISUZU : OCAC

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

โครงการเสวนาเชิงทัศนะในประเด็นเป้าหมายความสำเร็จของสังคมร่วมสมัย “เท่ รวย ชีวิตดี มีซิกแพ็ค” จัดโดย dpStudio Training Center ร่วมกับ ArtBangkok.com  ภายใต้ความสนับสนุนของ Isuzu และ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

0004

dpStudio Training Center ร่วมกับ ArtBangkok.com  ภายใต้ความสนับสนุนของ ISUZU และ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการเสวนาเชิงทัศนะในประเด็นเป้าหมายความสำเร็จของสังคมร่วมสมัย “เท่ รวย ชีวิตดี มีซิกแพ็ค” ณ ดีพี สตูดิโอ สุขุมวิท 85

0006

เว็บไซต์  ArtBangkok.com เป็นสื่อศิลปวัฒนธรรมอันดับหนึ่งของไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นสื่อหลักสำหรับวงการศิลปะและการออกแบบร่วมสมัย ที่มีการพัฒนาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน  ในวาระของการก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 ของการดำเนินงาน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไทยกำลังเปิดตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีความเปลี่ยนแปลงหลายมิติต่อวงการศิลปวัฒนธรรม

ArtBangkok.com  โดยความร่วมมือกับ   dpStudio Training Center  จึงได้จัดทำโครงการระดมความคิดจากเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ทั้งในส่วนของศิลปิน นักออกแบบ สื่อมวลชนแขนงต่างๆ รวมถึงตัวแทนองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในรูปแบบของการสังสรรค์เสวนา และจัดนิทรรศการศิลปะชุด ‘ชนชั้นกลวง’ ที่สื่อสารถึงทัศนะและมุมมองต่อสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต และเพื่อสื่อสารถึงอิสรภาพแห่งการสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นที่จะยืนหยัดด้วยพลังความคิดเชิงบวก เพื่อจรรโลงสังคม บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ควบคู่ไปกับสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จและการมีชีวิตที่ดีงาม

กิจกรรมของงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย

 1. การประชุมระดมความคิดจากเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมและสื่อมวลชน
 2. เวทีเสวนาในประเด็นที่เอ่ยถึงทัศนะต่อชีวิตของผู้คนร่วมสมัย ซึ่งจะสะท้อนออกมาผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคม

กิจกรรมเสวนานี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีชื่อเสี่ยงจากวงการต่างๆ ประกอบด้วย

 • คุณภาณุ บุรุษรัตนพันธุ์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร ESQUIRE
 • คุณโตมร ศุขปรีชา บรรณาธิการอำนวยการนิตยสาร GM
 • คุณไตร ปราโมช ผู้บริหาร BIKE ZONE BKK
 • ดร. ตรีพล ภูมิวสนะ ซีอีโอ บลจ. MAYBANK
 • ดำเนินรายการโดย อ.วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ ผู้บริหาร dpStudio Training Center และผู้ก่อตั้ง www.ArtBangkok.com

จึงเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากบรรดาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม และสื่อมวลชนมาร่วมนำเสนอข่าว เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยทาง ArtBangkok.com จะได้นำข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดในครั้งนี้ มาเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาสื่อศิลปวัฒนธรรมที่ตอบโจทย์ของยุคสมัย และการก้าวสู้ประชาคมอาเซียน เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ขอบเขตของการดำเนินงาน

 1. การประชุม+สังสรรค์ ระดมความคิด เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมและสื่อมวลชน เพื่อก้าวเข้าสู่ AEC
 2. พิธีเปิดนิทรรศการภาพเขียน ‘ชนชั้นกลวง’ ที่สื่อสารถึงทัศนะและมุมมองต่อสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต
 3. แถลงข่าว ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าและแผนงานในอนาคตรับ AEC ของ ARTBANGKOK.COM
 4. เปิดเวทีสังสรรค์เสวนา ในประเด็นที่เอ่ยถึงทัศนะต่อชีวิตของผู้คนร่วมสมัย ซึ่งจะสะท้อนออกมาผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคม
 5. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนพันธมิตร
 6. จัดทำสกู๊ปข้อมูลกิจกรรม เผยแพร่ข่าวและวิดีโอผ่านสื่อ ARTBANGKOK.COM

 

กำหนดการ

14.00 น.                 เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนลงทะเบียน

เลี้ยงรับรอง ฟังการแสดงดนตรีในสวน

เปิดโอกาสให้เครือข่ายร่วมแสดงความคิดเห็น เก็บข้อมูล บันทึกภาพ

14.45 น.                 ตัวแทน ARTBANGKOK กล่าวเปิดงาน ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

รายงานความก้าวหน้าและแผนงานในอนาคตรับ AEC ของ ARTBANGKOK.COM

15.00 น.                 เปิดเวทีเสวนาและเปิดโอกาสให้เครือข่ายร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อระดมความคิด

บันทึกข้อมูลจากการเสวนาเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อ

17.30 น.                 ปิดงาน มอบของที่ระลึก

 

ผู้มาร่วมงาน       จำนวน 200 คน

ประกอบด้วยศิลปินและนักออกแบบทุกสาขาที่มีผลงานใน ARTBANGKOK.COM, บุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดในเครือข่ายแวดวงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, สื่อมวลชน, ตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน, นักวิชาการ

You may also like...