การสมัคร & ชำระเงิน

การสมัครเข้าร่วมการอบรม

 1. ดาวน์โหลด ใบสมัคร
 2. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจน ครบถ้วน (กรุณาพิมพ์ หรือเขียนด้วยตัวบรรจง เป็นภาษาไทย)
 3. ส่งใบสมัครของท่าน มาที่ อีเมลล์ training@dp-studio.com
 4. ท่านจะได้รับ อีเมลล์ตอบรับ เพื่อยืนยันการสมัครและแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน
  ภายใน 1 วันทำการหลังจากได้รับใบสมัคร
 5. เมื่อท่านชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย ท่านจะได้รับ อีเมลล์แจ้งรายละเอียดการอบรม เช่น กำหนดการอบรม แผนที่และการเดินทางฯ ล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนวันจัดอบรม

การชำระเงิน

 1. โอนเงินสดหรือนำฝากเช็คเข้าบัญชีธนาคาร
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางจาก
  ชื่อบัญชี บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัดประเภทบัญชี ออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี XXX-XXXXXX-X
 2. กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินที่ออกให้โดยธนาคาร มาที่
  อีเมลล์ training@dp-studio.com
 3. กรณีหน่วยงานของท่านมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิฯ
  กรุณาให้ผู้เข้าร่วมการอบรมนำส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ในแบบ ภงด 3)
  ให้กับทาง บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด  ในวันที่จัดการอบรม
 4. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ลงวันที่เดียวกันกับที่ได้รับชำระเงิน จะมอบให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมในวันที่จัดการอบรม
  หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMSรายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
  บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด  (DP STUDIO COMPANY LIMITED)
  เลขที่ 30 ซอยสุขุมวิท85 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-5-54410798-9