Personality for Success : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

โครงการอบรม หลักสูตรบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2

dpStudio Training Center ได้ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกับ โครงการ TEP และ TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน หลักสูตรบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ (Personality for Success) เพื่อพัฒนาทัศนคติ ความรู้ความสามารถ และเพิ่มพูนประสบการณ์ ของว่าที่บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการ TEPE ที่กำลังจะจบการศึกษา โดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง  เพื่อเป็นหนทางสำคัญที่จะนำบุคคลไปสู่ความสำเร็จในชีวิต ทั้งด้านความสามารถในการครองตน ครองคน และครองงาน

3

โดยมีวิทยากรผู้บรรยาย คือ  อ. วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ บรรณาธิการบริหาร HI-CLASS Media Group และกรรมการผู้จัดการบริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ ในงานด้านสื่อสารมวลชน การสื่อสารการตลาด และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ อันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา มาเป็นวิทยากรผู้บรรยาย เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา  ณ ห้องสัมมนา 206 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

4

หัวข้อในการบรรยายประกอบด้วย
- พื้นฐานบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ
- ก้าวแรกสู่ความสำเร็จในวิชาชีพ
- การเขียน CV
- การสัมภาษณ์งานให้ได้งาน
- การประสบความสำเร็จจาการทำงานเป็นทีม
- การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
- การปฏิบัติตามความความหมายในวิชาชีพ

การบรรยายครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ทำให้นักศึกษาซึ่งกำลังเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดงาน ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ สำหรับการเตรียมพร้อมสู่วงการวิชาชีพแล้ว  ยังได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ฟัง ในฐานะที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในการทำงานและการใช้ชีวิต

5

และเมื่อจบการสัมมนา ผศ. ดร. ธีระ เจียศิริพงศ์กุล ผู้อำนวยการโครงการ TEP และ TEPE ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร พร้อมกับถ่ายภาพร่วมกัน

You may also like...