Author: admin

dp001

ประกันชีวิตแบบออมเงิน ได้ประโยชน์แค่ไหน

หลายคนที่ไปฝากเงินที่แบงค์ด้วยตัวเองบ่อยๆ คงจะเคยชินกับการที่พนักงานแบงค์ ชวนให้เราทำประกันแบบออมเงิน โดยอธิบายให้เห็นว่า ได้ผลตอบแทนดี ได้รับเงินคืนทุกปี อีกทั้งยังได้รับความคุ้มครองหากเสียชีวิต ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่แบงค์ทั้งหลายนำมาเสนอในรูปแบบนี้ก็จะคล้ายๆกัน ยกตัวอย่างเช่น ฝาก 8 ปี คุ้มครอง 15 ปี สมมุติว่าฝาก ปีละ 27,768 บาท ทุนประกัน 100,000 บาท รวมเงินต้นที่ต้องฝากใน 8 ปี คือ 222,144 บาท ตั้งแต่ปีที่ 3 – 14 จะได้รับเงินคืน 5%...

การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

วันที่…….เดือน….พ.ศ……………. (08.30-16.00 น.) วิทยากร: อ.วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจในเชิงธุรกิจและการตลาด การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) มูลฐานกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดเชิงวิเคราะห์ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของงานออกแบบทุกสาขา เรียนรู้ทฤษฎีขั้นพื้นฐานในการถ่ายทอดและสื่อสารความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะโดยสื่อประเภทต่างๆ เริ่มจาก การพูด (วาทศิลป์), การแสดงออกด้วยภาษาท่าทาง (ศิลปการแสดง), การวาด (ทัศนศิลป์), การเขียน (วรรณศิลป์), ภาพยนตร์, ดนตรี(ดุริยางคศิลป์), การออกแบบเชิงสัญลักษณ์ (เรขศิลป์), การออกแบบตกแต่งภายใน (มัณฑศิลป์) เรื่อยไปถึง การวางผังเมืองการออกแบบอาคารและการจัดการสิ่งแวดล้อม (สถาปัตยกรรม) ให้เข้าใจถึงหลักการขั้นพื้นฐานทางสุนทรียภาพและการสื่อความหมายที่ต้องการ ทั้งของผู้ออกแบบสร้างสรรค์...

0004

Contemporary Success Goals : ArtBangkok : ISUZU : OCAC

โครงการเสวนาเชิงทัศนะในประเด็นเป้าหมายความสำเร็จของสังคมร่วมสมัย “เท่ รวย ชีวิตดี มีซิกแพ็ค” จัดโดย dpStudio Training Center ร่วมกับ ArtBangkok.com  ภายใต้ความสนับสนุนของ Isuzu และ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

0006

Creative Thinking : EBM Thammasat University

หลักสูตรการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Craetive Thinking) โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

iq45b7362ea7369c530dd3d375803e47c2

Esky Club 0.1 Money Grows นิตยสาร Esquire

อ. วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ จาก dpStudio Training ได้ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในกิจกรรมของนิตยสาร ‘เอสไคว์’ (Esquire) ในวาระฉลองครบรอบ 20 ปี ภายใต้ชื่องาน … ‘ESKY CLUB 0.1 Money Grows’ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเสวนา เพื่อตอบโจทย์นักการเงินโดยเฉพาะ

226160_2092491194738_7837045_n

Inspiring English Class : EBM : Thammasat University

หลักสูตรฝึกอบรมเสริมพื้นฐานความรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

155232_1816826943304_2189257_n

Professional Training Program for Trang Province Government Executives

การประชุมสัมนา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ในโครงการการพัฒนาข้าราชการสู่ความเป็นมืออาชีพ ในหัวข้อ “ทุ่มใจกายสุดชีวิต พิชิตงาน”