การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

วันที่…….เดือน….พ.ศ……………. (08.30-16.00 น.)

วิทยากร: อ.วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจในเชิงธุรกิจและการตลาด

line

การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

มูลฐานกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดเชิงวิเคราะห์ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของงานออกแบบทุกสาขา เรียนรู้ทฤษฎีขั้นพื้นฐานในการถ่ายทอดและสื่อสารความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะโดยสื่อประเภทต่างๆ เริ่มจาก การพูด (วาทศิลป์), การแสดงออกด้วยภาษาท่าทาง (ศิลปการแสดง), การวาด (ทัศนศิลป์), การเขียน (วรรณศิลป์), ภาพยนตร์, ดนตรี(ดุริยางคศิลป์), การออกแบบเชิงสัญลักษณ์ (เรขศิลป์), การออกแบบตกแต่งภายใน (มัณฑศิลป์) เรื่อยไปถึง การวางผังเมืองการออกแบบอาคารและการจัดการสิ่งแวดล้อม (สถาปัตยกรรม) ให้เข้าใจถึงหลักการขั้นพื้นฐานทางสุนทรียภาพและการสื่อความหมายที่ต้องการ ทั้งของผู้ออกแบบสร้างสรรค์ และผู้บริโภค โดยคำนึงถึงบริบทหรือสภาพแวดล้อมข้างเคียงที่เกี่ยวข้องด้วยการใช้สื่อและวิธีการแสดงที่หลากหลายอย่างเหมาะสม

 

วิทยากร

อ.วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจในเชิงธุรกิจและการตลาด

 

เนื้อหาหลักสูตร

  1. มูลฐานกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดเชิงวิเคราะห์
  2. ทฤษฎีขั้นพื้นฐานในการถ่ายทอดและสื่อสารความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะโดยสื่อประเภทต่างๆ
  3. หลักการขั้นพื้นฐานทางสุนทรียศาสตร์
  4. การสื่อความหมายที่ต้องการ ทั้งของผู้ออกแบบสร้างสรรค์ และผู้บริโภค โดยคำนึงถึงบริบทหรือสภาพแวดล้อมข้างเคียงที่เกี่ยวข้องด้วยการใช้สื่ออย่างเหมาะสม
  5. การสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาแนวคิดในการสร้างสรรค์งาน
  6. ความคิดสร้างสรรค์เพื่อธุรกิจ

 

อัตราค่าสัมนา

  • Early bird     3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,531 บาท
    (สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%) กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ XXXX เท่านั้น
  • Normal           3,800 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,066 บาท

 

วันที่และสถานที่จัดสัมนา

วันที่…….เดือน….พ.ศ……………. (08.30-16.00 น.)
สถานที่: DP STUDIO

แผนที่

line

ติดต่อสอบถาม

คุณพรทิพย์ / คุณอิสรีย์  โทร. 089 1132305

อีเมล์:  dp@dp-studio.com