Category: news

0004

Contemporary Success Goals : ArtBangkok : ISUZU : OCAC

โครงการเสวนาเชิงทัศนะในประเด็นเป้าหมายความสำเร็จของสังคมร่วมสมัย “เท่ รวย ชีวิตดี มีซิกแพ็ค” จัดโดย dpStudio Training Center ร่วมกับ ArtBangkok.com  ภายใต้ความสนับสนุนของ Isuzu และ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

0006

Creative Thinking : EBM Thammasat University

หลักสูตรการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Craetive Thinking) โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

iq45b7362ea7369c530dd3d375803e47c2

Esky Club 0.1 Money Grows นิตยสาร Esquire

อ. วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ จาก dpStudio Training ได้ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในกิจกรรมของนิตยสาร ‘เอสไคว์’ (Esquire) ในวาระฉลองครบรอบ 20 ปี ภายใต้ชื่องาน … ‘ESKY CLUB 0.1 Money Grows’ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเสวนา เพื่อตอบโจทย์นักการเงินโดยเฉพาะ

226160_2092491194738_7837045_n

Inspiring English Class : EBM : Thammasat University

หลักสูตรฝึกอบรมเสริมพื้นฐานความรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

155232_1816826943304_2189257_n

Professional Training Program for Trang Province Government Executives

การประชุมสัมนา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ในโครงการการพัฒนาข้าราชการสู่ความเป็นมืออาชีพ ในหัวข้อ “ทุ่มใจกายสุดชีวิต พิชิตงาน”

all

Art Seminar: Art to leverage the ideas and wisdom of the society

การเสวนาในหัวข้อ ศิลปะเพื่อยกระดับความคิดและสติปัญญาของมวลชน ของโครงการ ARTBANGKOK SYMPOSIUM 2011 โดยความสนับสนุนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม