Professional Training Program for Trang Province Government Executives

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

การประชุมสัมนา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ในโครงการการพัฒนาข้าราชการสู่ความเป็นมืออาชีพ ในหัวข้อ “ทุ่มใจกายสุดชีวิต พิชิตงาน”

155232_1816826943304_2189257_n

คุณไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย) ได้จัดการประชุมสัมนา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ในโครงการพัฒนาข้าราชการสู่ความเป็นมืออาชีพ ในหัวข้อ “ทุ่มใจกายสุดชีวิต พิชิตงาน” โดยได้รับเกียรติจาก อ.วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ ร่วมเสวนาบนเวทีกับนักปกครองมืออาชีพ เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ในการบริหารงานอย่างมืออาชีพสำหรับนักบริหารองค์ภาครัฐ สำหรับหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนทั้งจังหวัดตรัง จำนวน 500 ท่าน ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ถนนห้วยยอด

เนื้อการเสวนาเป็นวิธีการทำงานแบบมืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการและบุคลากรจังหวัดตรังมีการพัฒนาตนเองเพิ่มพูนสมรรถนะ จากทีมจังหวัดสู่ทีมชาติ เป็นตรังทะยาน ให้บุคลากรเปลี่ยนแปลงวิธีคิดการทำงาน และปรับวิธีการครองตน ครองงาน ปรับบุคลิกภาพให้มีความสง่างาม มีเกียรติน่าเชื่อถือ สร้างความมั่นใจ โดยผ่านมุมมองและประสบการณ์ของ คุณไมตรี อินทุสุต ที่ทำงานเป็นแบบอย่าง (MODELING ) เป็น MENTORING รวมทั้งการเป็นทั้งครูและโค้ชให้แก่ข้าราชการ โดยมีเอกสารประกอบการบรรยายคือ “ ครูและโค้ช คมความคิดสู่ความเป็นข้าราชการมืออาชีพ ”

1) มิติตรัง : วิธีคิด วิธีมอง โดยมี TRANG MODEL

T : Tourist Destination

R : Rubber Trees

A : Andaman Sea

N : Natural Attractions

G : Generous people

2) ศาสตร์แห่งการพัฒนา โดยมีทิศทางการขับเคลื่อนไปสู่ “ตรังเข้มแข็ง เมืองตรังน่าอยู่ “ โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 3

ระยะคือ ตรังพื้นฐาน.. ตรังเข้มแข็ง..และตรังทะยาน ในปี 2557

3. การพัฒนาองค์กร :ต้องมีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน โดยองค์กรที่ดี มีความเร็ว ถึงตัว ลดความเป็นทางการ มีการพบปะระดมพลังความคิด แบ่งปันข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยไม่มีตำแหน่งมาขีดกั้น

4.การบริหารจัดการ ต้องวางกลยุทธ์ยุทธศาตร์การแสงหาความสำเร็จและผลลัพธ์และต้องตอบโจทย์ 5 T คือ

TRUST/TRUCH/TRANSPARENCY/TALK/TIMING

ฯลฯ

นอกจากนึ้ก็ยังมีหลักธรรมาภิบาล และการปกครองที่ดี ที่เปรียบเสมือนวิชาเทพวิชาธรรม ที่ข้าราชการทุกคนต้องยึดเป็นแนวทาง ความสำเร็จจะเกิดได้ ไม่ใช่เกิดเพราะคนเก่ง แต่เกิดจากทีมงานที่มีความมั่นใจ มีความรักในงานที่ทำ การทำงานต้องนับทุกเม็ดข้าว นับทุกก้าวเดิน ต้องละอียดในประเด็นปลีกย่อย ทุกเรื่องทุกมิติ โดยบรรยายถึงสูตรสำเร็จในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ คือ

1. การอ่าน

2. การสังเกต

3. การฟัง

4. การฝึกฝน  + วิเคราะห์

5.การเลียนแบบ(ต้นแบบที่ดี )

วิทยากรผู้เป็นต้นแบบของการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ได้ให้แนวคิดแก่หัวหน้าหน่วยราชการผู้เข้าร่วมเสวนา ในการปฏิบัติราชการด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานด้วยจิตวิญญาณ บริหารโดยมองภาพรวม ควบคู่ไปกับการรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก  มีความเอื้ออาทร สำนึกรู้คุณ รักงาน สู้งาน ใส่ใจทำงาน ทำงานด้วยความรัก ขาดทุนคือกำไร และที่สำคัญงานหนักไม่เคยฆ่าคน

You may also like...